มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ ภายในปี 2558