ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอรับอนุสิทธิบัตรกล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียนการสอนชนิดพกพา

คำขอเลขที่ 1403001672 ยื่นคำขอเมื่อ 4 ธ.ค.2557 (อยู่ระหว่างการจดทะเบียน)
ประดิษฐ์โดย: รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
ผู้ถือสิทธิ: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลผลงาน
กล้องจุลทรรศน์ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบที่ค่อนข้างซับซ้อนและสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายในห้องปฏิบัติการเท่านั้น และยังมีข้อจำกัดหลายประการด้วยกัน กล่าวคือราคาของกล้องจุลทรรศน์นั้นสูงเกินกว่าที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาสามารถถือครองหรือยืมจากสถาบันการศึกษาได้ และไม่เหมาะกับการนำมาใช้ในงานภาคสนามที่จำเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บและศึกษาตัวอย่าง ด้วยข้อจำกัดประการนี้ส่งผลให้มีการพัฒนากล้องจุลทรรศน์ชนิดพกพาโดยใช้กระดาษแข็ง "Foldscope" สิ่งประดิษฐ์นี้มีจุดเริ่มต้นมาจากกล้องจุลทรรศน์ Foldscope โดยผู้ประดิษฐ์พบว่าจุดด้อยของกล้องจุลทรรศน์ Foldscope คือการที่กล้องถูกสร้างจากกระดาษอาจเกิดความเสียหายได้หากได้รับความชื้นหรือหล่นลงในน้ำ นอกจากนั้นถึงแม้ว่ากล้องจุลทรรศน์ Foldscope จะเปิดเผยชิ้นงานกระดาษให้ผู้สนใจในการนำไปใช้งานสามารถพิมพ์และตัดกระดาษออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆได้เอง แต่การตัดกระดาษและการประกอบชิ้นส่วนต่างๆก็มีความยุ่งยากพอสมควร

ผู้ประดิษฐ์ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียนการสอนชนิดพกพา โดยกล้องจุลทรรศน์จะถูกออกแบบให้มีความทนทานต่อการใช้งานในภาคสนามโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นพลาสติกในการสร้าง สามารถประกอบได้ง่าย และรองรับการพิมพ์ออกมาเพื่อใช้งานโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ กล้องจุลทรรศน์ที่พัฒนาขึ้นมานั้นจะประกอบด้วยเลนส์เพียงเลนส์เดียว คือ เลนส์วัตถุโดยปราศจากเลนส์ตา โดยกล้องมีกลไกรองรับให้ผู้ใช้งานสามารถขยับเลื่อนเพื่อหาตำแหน่งของวัตถุบนแผ่นสไลด์ในระนาบ xy (ระนาบการวางแผ่นสไลด์) และรองรับการปรับความคมชัด (ปรับระยะห่างระหว่างเลนส์วัตถุกับวัตถุ) ในแนวแกน z เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพของวัตถุที่ชัดเจนที่สุด

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือวิธีการดำเนินการเพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาติดต่อได้ที่ คุณพรรษกร นางนวล โทร. 0-7567-3575 E-mail: npatsako@wu.ac.th และติดตามผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจอื่นๆได้ที่ http://wusp.wu.ac.th/?cat=14


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=2517

TOP