มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอรับอนุสิทธิบัตรกล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียนการสอนชนิดพกพา