ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความของ ผศ.นิสา แซ่หลี ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (Vol. 12 No. 3 March 2015: Crop Science and Biotechnology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว โดย ผศ. ด.ร ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์ ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ (Issue Editor) ประกอบด้วยบทความด้านการผลิตพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 8 เรื่อง โดยเป็นบทความจาก Dara'a Center of Scientific Agricultural Research (ซีเรีย) An-Najah National University (ปาเลสไตน์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 เรื่อง และ บทความของ ผศ.นิสา แซ่หลี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP