บทความของ ผศ.นิสา แซ่หลี ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech