ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศเยอรมัน