ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศเยอรมัน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับทีมนักวิจัยจากประเทศเยอรมัน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย Professor Dr. Arnold Frühwald (University of Hamburg), Dr. -Ing. Michael Große (Universität des Landes Baden-Württemberg and nationals Forschungszentrum in der Helmholtz-gemeinschaft) และ Dr.-Ing. Stefan Möhringer (Simon Möhringer anlagenbau GmbH) ซึ่งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยการใช้ประโยชน์ไม้ปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้รองลงมาจากยางพารา และเป็นเศษเหลือทางการเกษตรที่ปัจจุบันยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง ดังนั้นโครงการวิจัยดังกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้ปาล์มนำมัน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทางการเกษตร รวมถึงช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รองศาสตรจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ร่วมต้องรับคณะนักวิจัย รวมถึงพูดคุยถึงความพร้อมในการให้ความร่วมมือในงานวิจัยดังกล่าวของศูนย์ความเป็นเลิศ ฯ ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wood.wu.ac.th/woodNews/16

TOP