ข่าวเด่น

มวล.สัมมนาร้อยกรอง 4 ภาค ศิลปินแห่งชาติร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค โดยมีศิลปินแห่งชาติ พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้

        เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค” ซึ่งอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดขึ้น   เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะการอ่านร้อยกรองแก่บุคลากรด้านภาษาไทย โดยมีคุณเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  กวีซีไรต์ และศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2536  คุณชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2537 คุณแม่บัวซอน  ถนอมบุญ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555  พร้อมด้วยวิทยากรระดับชาติ   ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

        ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวว่า การอ่านทำนองเสนาะนับวันจะมีผู้อ่านได้น้อยลง และการท่องจำก็มีแนวโน้มลดลงไปจนเกือบจะเลิกไปแล้ว อักทั้งกระแสสังคมโลกต่างๆที่มาบดบังและลดทอนคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมทางด้านภาษาและวรรณกรรมไทย ซึ่งหากปล่อยให้สภาวการณ์ดังกล่าวดำเนินต่อไป โดยไม่มีการกระตุ้นส่งเสริมและชักนำให้สังคมและเยาวชนเล็งเห็นความสำคัญแล้ว คุณค่าความงามทางด้านภาษาและวรรณกรรมต่างๆ  ของไทยก็จะสูญหายไปในที่สุด

        การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค  ในครั้งนี้  เป็นความตั้งใจที่จะฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมร้อยกรองไทย ต้องการให้คนไทยอ่านทำนองเสนาะได้ถูกต้อง  ไพเราะชวนฟัง  เกิดคุณค่าแก่ตนเอง ผู้อื่นและประเทศชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงเฟ้นวิทยากรเป็นพิเศษในการถ่ายทอดองค์ความรู้  คาดว่าจะช่วยให้นักศึกษา ครู อาจารย์มีความเข้าใจการอ่านทำนองเสนาะและทำนองเพลงพื้นบ้านทั้ง 4 ภาคได้ดีขึ้น สามารถนำไปขยายผลต่อให้แก่เยาวชน   ซึ่งจะทำให้การอนุรักษ์ฟื้นฟู การส่งเสริม การขับร้องร้อยกรองทำนองไทยได้ผล และร้อยกรองไทยก็จะอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน


          ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาครั้งนี้ว่า เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะการอ่านร้อยกรองแก่บุคลากรด้านภาษาไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในฉันทลักษณ์ คำประพันธ์และศิลปะทางภาษาในรูปแบบร้อยกรองภาคใต้และภาคกลาง  โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2558 มีวิทยากรประกอบด้วย คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี  พ.ศ.2536 คุณชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2537 คุณแม่บัวซอน  ถนอมบุญ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555  อาจารย์วัฒนะ บุญจับ นักอ่านทำนองเสนาะ ผศ.ชุมเดช เดชวิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาคอีสาน  หนังเอิบน้อยยอดขุนพล หนังปฐมอ้ายลูกหมี เพลงบอกสมใจ ศรีอู่ทอง และเพลงบอกสุรินทร์ จันทร์ทอง 
นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักกวีน้อยเมืองนคร ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะครู อาจารย์จากจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดตรัง สตูล ยะลา พังงา กระบี่ นักศึกษาสถาบันราชภัฎรำไพพรรณี กรุงเทพมหานคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประมาณ 100 คน

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP