รศ.ดร.สมนีก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า