ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง

ศึกษาภาษา วัฒนธรรม และสังคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เล็งเห็นว่าการเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเป็นวิธีการสำคัญประการหนึ่งที่นอกจากจะทำให้ผู้เรียนสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเสริมสร้างเข้าใจสังคม วัฒนธรรม วิธีคิดของสังคมอื่นๆ ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงจัด "โครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า)" ขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก ทั้งบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ และผู้ที่ให้ความสนใจ ขณะเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนของหลายภาคส่วนของสังคมที่ตระหนักถึงโอกาสและศักยภาพของตนในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การอบรมภาษาจะเสริมด้วยการเน้นทักษะภาษาเพื่อนบ้านเฉพาะด้านสำหรับ 7 สาขาวิชาชีพแรกที่ถูกกำหนดให้สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี คือ วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ด้านวิศวกรรม การสำรวจ สถาปัตยกรรม และการบัญชี

กำหนดการอบรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาษาอินโดนีเซีย 24-25 มกราคม 2558
ภาษาเวียดนาม 21-22 กุมภาพันธ์ 2558
ภาษาพม่า 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558
ภาษามลายู 25-26 เมษายน 2558
ภาษาอินโดนีเซีย 30-31 พฤษภาคม 2558
ภาษามลายู 27-28 มิถุนายน 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/sla/site/ViewNews/513

TOP