อาจารย์ ส. เทคโนโลยีการเกษตร ได้รับทุนจากเครือข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบน