ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ส. เทคโนโลยีการเกษตร ได้รับทุนจากเครือข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบน

จากการนำเสนอโครงการด้วยวาจา ประเมินเอกสารข้อเสนอโครงการและพิจารณาสรุปผลโดยกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยลักษณ์ได้รับทุนเครือข่าย สกอ. คือ ผศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง และ ผศ.ดร.สุปราณี มณูรักษ์ชินากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ในปีงบประมาณ 2558 นี้ มีข้อเสนอโครงการวิจัย 17 เรื่อง และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 12 เรื่อง จากสถาบันอุดมศึกษา 10 แห่งในเขตภาคใต้ตอนบน(ไม่มีข้อเสนอโครงการจากวิทยาลัยชุมชนระนอง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) จากการพิจารณามีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนรวม8โครงการ ได้แก่

ทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ปี 2558 โครงการที่ผ่านการพิจารณาดังนี้

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอและเยลลี่แห้งส้มโอ โดย ผศ.ดร. สุปราณี มนูญรักษ์ชินากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาระบบแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์สำหรับช่างซ่อมรถยนต์ด้วยวิธีการอ้างอิงเหตุผลฐานกรณี โดย ดร.วีรยุทธ สุดสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3. การอบรมการผลิตกล้วยหอมทองปลอดเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน โดย อ. ปณิดา กันถาด จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแร่ธาตุก้อน UMMB ในการเลี้ยงโคเนื้อโดยใช้ขี้เค้กจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โดย รศ.ดร.โอภาส พิมพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2558 โครงการที่ผ่านการพิจารณาดังนี้

1. ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินโดยวิธีการลดต้นทุนการผลิต โดย ผศ.ดร. พ้วน เพ่งเซ้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. กลยุทธ์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ดร. อัคคกร ไชยพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3. ต้นแบบผลิตภัณฑ์เบาะนวดไฟฟ้าจากยางฟองน้ำเพื่อสุขภาพ ของ ดร.สุนิสา สุชาติ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
4. เครื่องฝานกล้วยเล็บมือนางบนกะทะทอดสำหรับผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบชุมชนของ ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP