ข่าวทั่วไป

ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการวัสดุถาวร สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จำนวน 5 รายการ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง วัสดุถาวร 5 รายการ สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดยวิธีตกลงราคา วงเงินราคากลาง 139,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ติดตามข้อมูลได้จาก http://dps.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/dps-20150127-113147-rijwX.pdf

TOP