ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ (ฝ่ายส่งเสริมและศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม) และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายอุทยานธรรมนิทัศน์) สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2557 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมและศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1.1 รายชื่อ
031 นางดาราณี พยัคฆมาศ
102 นายวิทวัส ช้างศร
1.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอุทยานธรรมนิทัศน์
2.1 รายชื่อ
009 นางสาวธิดาภรณ์ ชัยเอียด
011 นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร
029 นายวีระยุทธ เลื่อนลอย
032 นางสาวกวิศรา หนูสุด
033 นายภัทรวุฒิ ทวี
035 นายจักรี ยงยืน
100 นางสาวภัทรวรรณ บุตรรัตน์
2.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP