ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์