ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วช. ผนึกกำลังเครือข่ายวิจัยจัด 2 งานใหญ่: Thailand Research Expo และ Regional Research Expo

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา เลขาธิการและคณะผู้บริหาร วช. เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารงานวิจัยในภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและสรุปแนวทางร่วมกันในการจัดงาน Regional Research Expo และ Thailand Research Expo

งาน Regional Research Expo (rre2015.psu.ac.th) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วย
1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการผลงานวิจัยที่มีความสำคัญต่อภาคใต้ ใน 8 หัวข้อ ได้แก่ สังคมพหุวัฒนธรรม, การท่องเที่ยว, สุขภาพ, อาหาร, พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, ปาล์มน้ำมัน และ ยางพารา
2. บรรยายเสวนา ใน 9 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ การศึกษา, สังคมพหุวัฒนธรรม, การท่องเที่ยว, สุขภาพ, อาหาร, พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, ปาล์มน้ำมัน และยางพารา
3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

งาน Thailand Research Expo 2015 (researchexpo.nrct.go.th) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบด้วย
1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งประเทศ
2. Thailand Research Symposium การนำเสนอผลงานในรูปแบบ บรรยายและโปสเตอร์โดยคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ใน 5 หัวข้อ ได้แก่
-การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง
-การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
-การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)
-การวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
-การวิจัยด้านศิลปะสร้างสรรค์

โดยส่งผลงานเพื่อเข้าสู่การพิจารณาภายใน 27 กุมภาพันธ์ 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link: Thailand Research Symposium)

3. Twilight program การบรรยายแนะนำเทคนิค วิธีการในกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเขียนข้อเสนอโครงการ การใช้สถิติในการวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัย ฯลฯ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.researchexpo.nrct.go.th

TOP