มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 1