ข่าวทั่วไป

ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการสารเคมีพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการสารเคมีพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา วงเงินราคากลาง 105,930.00 บาท (หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ติดตามข้อมูลได้จาก http://dps.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/dps-20150129-132535-Xgzwh.pdf

TOP