ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ทุนวิจัย : สนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 เพื่อดำเนินการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี สาธิต หรือริเริ่มการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

ผู้สนใจดาวน์โหลด "แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน" ได้จากเว็บไซต์ http://www.eppo.go.th หรือ โทร. 0 2612 1555 ต่อ 362 ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.eppo.go.th

TOP