ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม การประชุมวิชาการหัวข้อพิเศษ “R2Q: จากงานประจำสู่งานสร้างสรรค์”

ระบบการศึกษาทำหน้าที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างสรรค์และขับเคลื่อนกลไกส่วนต่างๆ ของสังคม ประสบการณ์ที่สั่งสมผ่านการปฏิบัติจริงในการทำงาน เมื่อเสริมกับกระบวนการคิด ทักษะการเรียนรู้ ที่ได้พัฒนาในช่วงของการศึกษา ทำให้ประเทศมีบุคลากรนอกเหนือสถานะอาจารย์และนักศึกษาที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์และพัฒนา อยู่เป็นจำนวนมาก

หน่วยพัฒนาองค์กร จึงได้ประสานจัด การประชุมวิชาการหัวข้อพิเศษ “R2Q: จากงานประจำสู่งานสร้างสรรค์” ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ณ อาคารฯ นวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ผลงานการใช้ปัญญาสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือยกระดับกระบวนงาน เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานต้นสังกัด และผู้รับบริการ ซึ่งนำไปสู่การให้คุณค่ากับผลงานและเชื่อมโยงกลไก ต่อยอด ขยายผล สนับสนุน

ผู้สนใจจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ในแบบบรรยาย และโปสเตอร์ โดยส่งบทคัดย่อ ไปที่ ว่าที่ร้อยตรี จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์ อีเมล์ cjaturon1110@gmail.com

บทคัดย่อภาษาไทย ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ควรครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. บริบทของงาน และสภาวการณ์ที่เป็นอยู่ก่อนการปรับปรุงพัฒนา
2. หลักคิด กระบวนการ วิธีการ ที่นำมาใช้ ในการพัฒนาสร้างสรรค์
3. ผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น
4. ข้อเสนอแนะในการต่อยอด ขยายผล

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP