ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิชาฯ และบุคลากรของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏบิติในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติจริงได้ และจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานการประเมินของหน่วยงานต่อไป

TOP