สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)