ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ครั้งที่ 4