ข่าวทั่วไป

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้ออาหารโคนม ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการจัดซื้ออาหารโคนม โดยวิธีตกลงราคา วงเงินราคากลาง 229,140.00 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ติดตามข้อมูลได้จาก http://dps.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/dps-20150202-141844-hANIJ.pdf

TOP