ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้ออาหารโคนม ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีตกลงราคา