ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/๒๕๕8 ตำแหน่งหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ สังกัดส่วนส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายอวยพร เรืองศรี

TOP