ข่าวเด่น

มวล. จัดกิจกรรมจิบน้ำชายามบ่าย โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมจิบน้ำชายามบ่าย โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย ได้เรียนเชิญนายรังสรรค์ รัตนสิงห์ นายอำเภอท่าศาลา พบปะคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนำโดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พลตรี ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ประเด็นหลักในการหารือเรื่องการร่วมพัฒนาอำเภอท่าศาลาและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย

TOP