ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ เจ้าภาพประเมินคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ปีการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 15 สถาบัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน พรหมโสภา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันขนาดเล็ก 4 สถาบัน สถาบันขนาดใหญ่ 4 สถาบัน และสถาบันขนาดกลาง 7 สถาบัน รวมจำนวนนักศึกษา 15 คน ซึ่งเป็นตัวแทนสถาบันเข้าร่วมประเมินและคัดเลือก โดยมีเกณฑ์การประเมินจากเอกสารหลักฐานและการสัมภาษณ์ประมวลภาพ


TOP