ข่าวทั่วไป

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน Japan-Thai Friendship Mangrove Planting


คณะจาก Shizuoka Tachibana Lions Club จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ชุมชนชาวบ้านสระบัว โรงเรียนบ้านสระบัว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่หาดสระบัว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายในการดูแลและติดตามการเปลี่ยนแปลงและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ปลูกป่าชายเลน บริเวณ ต.สระบัว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 200 คน กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว มาเป็นประธานในพิธี “Japan-Thai Friendship Mangrove Planting” และมีตัวแทนจาก อบต.ท่าศาลา ปลัดภิญโญ หนูชื่น และประธานสโมสร Shizuoka Tachibana Lions Club จากประเทศญี่ปุ่น มาร่วมเปิดงาน และได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 2,000 ต้น กิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าร่วมประมาณ 100 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ยังช่วยส่งเสริมและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนชาวบ้านสระบัวกับบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะต่อไป

ประมวลภาพ


TOP