ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ในการเตรียมความพร้อมของสังคม โดยเฉพาะในระดับฐานราก ที่อาจต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์กรที่มีความใกล้ชิดและมีศักยภาพในการเชื่อมต่อกับประชากรได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัด “โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ในการปาฐากถานำ เรื่อง “บทบาทหน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” โดยตลอดวันจะมีการบรรยายและเสวนาในหลายหัวข้อที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/ase/site/viewnews/543

TOP