ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯได้รับรางวัลในงานประกวดแบบงานสถาปนิกทักษิณ 2558

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 และ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการออกแบบสถาปัตยกรรม ในงานสถาปนิกทักษิณ 58 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2558 โดยได้รับรางวัลในโครงการประกวดแบบระดับปริญญาตรีในหัวข้อ โครงการ บ้าน 3 เชื้อ ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ นางสาวธิติมา บัวทองคำ, นางสาวปวีรา กาญจยโชติและนางสาวเนตรชนก จันทร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ผลงานของ นายศิวกร ทองวิเชียร, นางสาวอริษา ศักกุนาและนางสาวธัญชนก ชำนิปั้น
3.รางวัลชมเชย ได้แก่ผลงานของนางสาวกฤติยา ปานยืน, นางสาวทิศาวดี จันแกมแก้วและนางสาวณัฐกานต์ เขตตะเคียน


TOP