ข่าวทั่วไป

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (Wu Mis)

ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการจัดจ้างพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (WuMis) โดยวิธีพิเศษ วงเงินราคากลาง 18,000,000บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ติดตามข้อมูลได้จาก http://dps.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/dps-20150210-172023-jyn8z.pdf

TOP