ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ณ ประเทศสิงคโปร์