ข่าวการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ณ ประเทศสิงคโปร์

Nanyang Technological University ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน “NTU Summer Programme 2015” ระหว่างวันที่ 6-16 กรกฎาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมและความยั่งยืน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพอากาศ ระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และที่สำคัญได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ
- เปิดโลกทัศน์ให้กว้างยิ่งขึ้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
ได้ฝึกฝนการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มความกล้าและความมั่นใจมาก
- เรียนรู้และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลภาพรวมและระบบเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการทางนวัตกรรม และการบริการนวัตกรรม
- ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ เช่น เมอร์ไลออน และ เขื่อนมารีน่า
- เรียนรู้ทักษะการนำเสนองาน
- เรียนรู้ทักษะการทำกิจกรรมกับนักศึกษาในประเทศสิงคโปร์และนักศึกษานานาชาติ

ขั้นตอนการสมัคร
นักศึกษาสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยติดต่อทางอีเมล์ ccc@ntu.edu.sg หรือแฟกซ์ที่ยังหมายเลข (+65) 6774 2911 และจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 2 วันทำการหลังการสมัคร

ระยะเวลาในการรับสมัคร
- ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558
- ลงทะเบียนปกติและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
- ยืนยันการลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
สำหรับนักศึกษาทั่วไป (Non-NTU partner universities)
- สำหรับผู้ที่ประสงค์ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ชำระค่าลงทะเบียน 68,500 บาท ( SGD 2,739.20 * 25 )
- สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตามปกติ
ชำระค่าลงทะเบียน 74,000 บาท ( SGD 2,953.20 * 25)

ค่าลงทะเบียนรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
- ที่พักด้วยระบบเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 12 คืน
- ค่ากิจกรรมและทัศนศึกษา
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าอาหารมื้อแรกและมื้อสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ค่าวีซ่า
-ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าอาหาร

เอกสารแนบ


TOP