ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมและศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. 031 นางดาราณี พยัคฆมาศ
2. 102 นายวิทวัส ช้างศร

ในการนี้มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งหากผู้สมัครไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP