กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์