ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2557 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอุทยานธรรมนิทัศน์ สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จำนวน 7 ราย
ดังนี้
1. 009 นางสาวธิดาภรณ์ ชัยเอียด
2. 011 นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร
3. 029 นายวีระยุทธ เลื่อนลอย
4. 032 นางสาวกวิศรา หนูสุด
5. 033 นายภัทรวุฒิ ทวี
6. 035 นายจักรี ยงยืน
7. 100 นางสาวภัทรวรรณ บุตรรัตน์

ในการนี้มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งหากผู้สมัครไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP