ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตร Google Apps. & Facebook for Education