ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 40/2557 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 6 มกราคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาพรีคลินิก (เภสัชวิทยา/พยาธิวิทยา/พิษวิทยา)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก -ไม่มี-
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวบุณฑรี ศิริวาริน

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP