ข่าวทั่วไป

มอ.ปัตตานี ดูงานบริการวิชาการ มวล.

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 35 คน นำโดย ผศ.ดร.เสถียร แป้นเหลือ ผู้อำนวยการ ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ผู้อำนวยการ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ภาพกิจกรรม


TOP