ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย เปิดโอกาสเผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็มใน 3 หัวข้อ

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ส่งบทคัดย่อผลงานเข้าร่วมเสนอในการประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7 (wuresearch.wu.ac.th) ใน 8 กลุ่มหัวข้อ และ 4 หัวข้อพิเศษ โดยการร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการเผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ใน 3 หัวข้อ ได้แก่

กล่มหัวข้อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งต้นฉบับได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทางอีเมลล์ piyachart.su@wu.ac.th หรือ wn35@cornell.edu บทความฉบับเต็มที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ใน เอกสารประกอบการประชุม (Proceeding) กลุ่มหัวข้อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มี อาจารย์ปิยชาติ สึงตี เป็นบรรณาธิการ กำหนดเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม 2558

หัวข้อพิเศษ Informatics ส่งต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ทางเว็บไซต์ wjst.wu.ac.th บทความฉบับเต็มที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ใน Walailak Journal of Science and Technology (indexed by SCOPUS) ฉบับพิเศษ ที่มี รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) กำหนดเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2559

หัวข้อพิเศษ Cancer Biology and Immunomodulation ส่งต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ทางเว็บไซต์ wjst.wu.ac.th บทความฉบับเต็มที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ใน Walailak Journal of Science and Technology (indexed by SCOPUS) ฉบับพิเศษ ที่มี ผศ.ดร. วรางคณา จุ้งลก เป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) กำหนดเผยแพร่ในเดือนเมษายน 2559

TOP