ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรมเนื่องจากในนักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 12 มหาวิทยาลัย

ประมวลภาพ

TOP