นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม