ภาคีเครือข่ายหน่วยวิจัยฯ ร่วมมือร่วมใจระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง