ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ภาคีเครือข่ายหน่วยวิจัยฯ ร่วมมือร่วมใจระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เครือข่ายการสร้างสมรรถนะชุมชนเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก อำเภอท่าศาลา และโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. HERP ได้จัดให้มีการดำเนินการประชุมระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงและการพัฒนาเครือข่ายการสร้างสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัยหาโรคไข้เลือดออกของ10 ตำบลของ อำเภอท่าศาลา เมื่อวันที่ 31 มกราคม2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล16 รพ.สต. โรงพยาบาลท่าศาลา และตัวแทน อสม. ของหมู่บ้านเสี่ยงสูงในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จำนวน 50 คน

ผลการดำเนินการได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของแต่ละหน่วยงานทั้งนี้จะมีการดำเนินการนำเสนอโครงการย่อยในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงสูงจำนวน16 โครงการ ในวันที่ 21 กพ. 2558เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง หัวหน้าหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก

TOP