ผู้อำนวยการ สวก.ร่วมเสวนาเรื่องปาล์มน้ำมัน กับผู้แทนภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกร ใน Regional Research Expo