คณะผู้บริหารจาก สำนักบัญชีกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมกับคณาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ