ข่าวทั่วไป

คณะผู้บริหารจาก สำนักบัญชีกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมกับคณาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 คณะผู้บริหารจาก สำนักบัญชีกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง ได้ให้เกียรติเข้าพบปะคณาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ทั้งนี้ ทางบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีของสำนักวิชาการจัดการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีให้การต้อนรับประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th

TOP