ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งมีตัวแทนจากองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาประเด็นสำคัญ ๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นจำนวนมาก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นประธาน

รองศาสตราจารย์ สืบพงศ์ ธรรมชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจะต้องดำเนินการ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งประชาชนสามารถส่งความคิดเห็นประเด็นต่างๆ ในการปฏิรูปประเทศไปให้ สภาปฏิรูปได้ หรือ ส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งประจำจังหวัด ในฐานะเลขานุการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจังหวัด ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีเวทีย่อยในระดับอำเภออีก 10 ครั้ง และจัดเวทีใหญ่อีก 1 ครั้ง ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้อาจารย์ทวีพร คงแก้ว อาจารย์ประจำ สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ นายธนิต สมพงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ และนายจตุพร พลการ อุปนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมเสนอความคิดเห็น โดยเน้นการปฏิรูปการศึกษาที่ก้าวหน้าสู้ระดับโลก การปรับทิศทางการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กฎหมายควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน


TOP