ข่าวทั่วไป

มทร.ตรัง ดูงานระบบงานการเงินและบัญชี มวล.

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จำนวน 15 คน นำโดย อาจารย์เพ็ญพร เกิดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมีนายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมเมืองมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม


TOP