ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบวัดและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ "

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับบริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อิสทรูเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เนชั่นแนล อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ระบบวัดและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์" เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับรู้ถึงข่าวสาร และเทคนิคการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยจัดอบรมขึ้น ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 075-672325 หรือ email : choosak.ri@wu.ac.th

TOP