ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบวัดและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ "