ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS Social Engagement: โคกเหล็กโมเดลในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และนักวิชาการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ ได้เข้าพบและร่วมประชุมกับ นายพัชรพงศ์ ทับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเหล็ก รวมทั้งครู ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกเหล็ก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเหล็ก ร่วม 100 คน เพื่อประชุมชี้แจงโครงการ “โคกเหล็กโมเดล” ที่ทางสำนักวิชาการจัดการ มีนโยบายเพื่อส่งเสริมการสร้างความผูกพันกับสังคม (Social Engagement) จากความเดิมที่เกิดจาก เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 รศ.ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ และอาจารย์สุนทร บุญแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เดินทางไปมอบเงินบริจาคจากการประมูลภาพถ่ายนักศึกษาจากอเมริกาในโครงการ South East Asia Studies จำนวน 10,000 บาท และคณบดีสำนักวิชาการจัดการเล็งเห็นว่าควรมีการต่อยอด ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนวัดโคกเหล็กในหลายภาคส่วนที่ยังขาดแคลน และให้ได้รับการดูแลอย่างยั่งยืน จึงเกิดเป็นโครงการ WMS Social Engagement: โรงเรียนวัดโคกเหล็กโมเดล เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสถานศึกษาที่อยู่รายล้อมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยใช้โรงเรียนวัดโคกเหล็กเป็นต้นแบบในการนำร่อง

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้ แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดโอกาส ได้เห็นซึ่งความสำคัญของการเรียน การวางแผนการเรียน การทำงานในอนาคต และให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมรายรอบมหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องทุกปี โดยทางสำนักวิชาฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างคน สร้างงานวิชาการ ดังนี้ คือ ได้ร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเบื้องต้น ในการนำนักเรียนที่โรงเรียนวัดโคกเหล็กมาเรียนคอมพิวเตอร์ และทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาเรียนของนักเรียน เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียนดังกล่าว นอกจากนี้ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของสำนักวิชาฯ ก็จะเข้าไปดำเนินการในกิจกรรมดูแล ทะนุบำรุงโรงเรียน เช่น การทาสี จัดสวน และทำกิจกรรมกับนักเรียน ทั้งในรายวิชาเรียน และ กิจกรรมอาสาสมัครของนักศึกษา ในวันประชุมดังกล่าวทางชุมชนได้ฝากความหวังไว้กับมหาวิทยาลัย ในการร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมวิชาการต่อเยาวชนรายรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนมีความยินดีให้ความร่วมมือเพื่ออนาคตของบุตรหลานของตนต่อไป อย่างไรก็ตามทางสำนักวิชาการจัดการก็มิได้จำกัดการการทำงานในรูปแบบเฉพาะสำนักวิชาเอง สำนักวิชาจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสามาร่วมทำงานสร้างสรรค์เยาวชนรายรอบมหาวิทยาลัยกับสำนักวิชาด้วย และทางศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ เป็นหน่วยงานรับหน้าที่แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่อประชาคมมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่มีจิตอาสาร่วมกันทำงานสร้างสรรค์เยาวชนต่อไป

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th

TOP