ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี

29 มกราคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยตาปี ตามความในมาตรา 28 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/cms_newsdetail.php?newss_id=962&news_id=1

TOP