ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม. วลัยลักษณ์ หนุนคนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการ “โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางและศูนย์บริการ/แหล่งเรียนรู้เฉพาะทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อร่วมต่อยอดผลงานที่มีคุณค่า ขยายผลสู่งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมด้านการเกษตร โดยในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้ช่วยวิจัยจำนวน 10 คน ที่ร่วมพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ภายใต้โครงการนี้ ได้ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้า ดังนี้

1. นาย ธัญญวีร์ รสมัย ร่วมงานกับศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในการปรับปรุงระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมการผลิตไม้ยางพาราสู่โรงงาน (โปรแกรม DryWooD และ SawWooD)

2. นางสาวปานทิพย์ เผาะช่วย ร่วมงานกับ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในการพัฒนาแผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติผสมขี้เลื่อย

3. นางสาวสุดารัตน์ แสงเงิน ร่วมงานกับศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทำวัคซีนที่สามารถชักนำให้กุ้งขาวแวนาไมต้านทานต่อโรค VP/AHAPD และ CMNV

4. นางสาววัลภา โมเล็ก ร่วมงานกับ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในการพัฒนาแร่ธาตุ สำหรับกระตุ้นฟลอค ในบ่อกุ้ง

5. นาย อนวัช คงเชียร ร่วมงานกับ หน่วยวิจัยชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ในการพัฒนาภูมิปัญญาสมุนไพรในชุมชนสู่นวัตกรรม

6. นางสาวอาทิยา นนทะแก้ว ร่วมงานกับ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พัฒนาเทคโนโลยีการถนอมอาหาร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษากับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม (ไข่เค็มแคลเซียมสูง ข้าวตอก ฯลฯ)

7. นางสาวรพีพรรณ นาคประเสริฐ ร่วมงานกับ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ แปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อบแห้ง (อบชาทุเรียนน้ำ ปลานิล ตำลึง ขมิ้น เครื่องแกง หญ้ารีแพร์ ฯลฯ)

8. นางสาวเสาวนีย์ ตรึกตรอง ร่วมงานกับ หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ผ่านการวิจัย (เยลลี่ส้มโอ, กุนเชียงปลาฮาลาลไขมันต่ำ ลูกชิ้นเนื้อแพะเพื่อสุขภาพ น้ำมังคุดพาสเจอไรซ์ ผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากเนื้อหมู)

9. นายวรลักษณ์ จันทร์แก้ว ร่วมงานกับ หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตสื่อและบริการวิชาการ เกี่ยวกับไม้ผลภาคใต้

10. นายสุภวัชร เกลี้ยงเกลา ร่วมงานกับ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังชุมชน หรือผู้ประกอบการที่สนใจการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถติดต่อโดยตรงที่ศูนย์/หน่วยวิจัย หรือ ที่คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว (dladdawa@wu.ac.th, โทร. 075 673566) และขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้กับคนรุ่นใหม่เหล่านี้ ได้ในการแสดงผลงานในงาน Regional Research Expo ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ในงานเกษตรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2558 ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP