ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการ ABC สกว. มวล. ร่วมงาน“Season Change @ Route 12 Winter to remember ฤดูที่แตกต่างบนเส้นทางหลวงหมายเลข 12”

เมื่อวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับนักวิชาการ ด้านการท่องเที่ยว ศูนย์พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมงานแถลงข่าว “Season Change @ Route 12 Winter to remember ฤดูที่แตกต่างบนเส้นทางหลวงหมายเลข 12” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการศึกษาวิจัยในโครงการ “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนบนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 พิษณุโลก หล่มสัก” โดยมี รศ.ดร.จิระวัฒน์ พีระสันต์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เป็นหัวหน้าโครงการ การจัดงานแถลงข่าวดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สกว.ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่สื่อให้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวบนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 พิษณุโลก หล่มสัก อาทิเช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่นำเสนอผ่าน ภาพวาด ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ลมหนาว” เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มในเมืองหลวงที่ออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อค้นหาอดีตของผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นทหารร่วมรบในสถานการณ์ ก่อการร้าย (คอมมิวนิสต์) โดยชายหนุ่มเดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทำให้ชายหนุ่มเห็นแง่มุมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง ซึ่งเป็นการสื่อให้ผู้รับชมเห็นภาพและให้ความสนใจกับแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้ประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สกว. ได้กล่าวถึงโครงการนี้โดยสรุปใจความได้ว่า เส้นทางการท่องเที่ยวเขาค้อน่าจะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจโดยตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่งานวิจัยชิ้นนี้ มาเติมเต็มให้เห็นแง่มุมที่แตกต่างโดยการเพิ่มเรื่องราว และรายละเอียดที่น่าสนใจของแต่ละสถานที่ลงไป รวมทั้งการเปิดมุมมองให้เห็นว่า การมาท่องเที่ยวในเส้นทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 นี้ มิได้สิ้นสุดแค่เขาค้อ แต่ยังมีสถานที่ๆน่าสนใจไปจนถึงอำเภอหล่มสัก และสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู ไม่ใช่เฉพาะฤดูหนาวเท่านั้น

ด้าน ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดงานดังกล่าว ได้กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในหลายๆจังหวัด จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่แล้ว แต่ขาดการรวบรวมเป็นเรื่องราว (Story) ให้น่าสนใจซึ่งการรวบรวมเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนั้นจะสามารถทำให้แหล่งท่องเที่ยวที่แสนจะธรรมดา กลับกลายเป็นสถานที่ๆสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ซึ่งโครงการวิจัยนี้สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีคือสามารถรวบรวมเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวได้น่าสนใจ ที่สำคัญคือมองเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชน และการจัดงานแถลงข่าวขึ้นมายิ่งสะท้อนให้เห็นภาพการเสริมแรงกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาคชุมชน ภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สำหรับ รศ.ดร.จิระวัฒน์ พีระสันต์ หัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคลสำคัญของงานดังกล่าว นำเสนอภาพบรรยากาศของการดำเนินการวิจัย ซึ่งเป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าไปบุกเบิกพร้อมกับชาวบ้าน ภาพสัญลักษณ์ที่น่าสนใจของแต่ละสถานที่ ทั้งนี้ รศ.ดร.จิระวัฒน์ พีระสันต์ ได้กล่าวถึงแนวโน้มของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่นักท่องเที่ยวหันมาให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ดังนั้นโครงการวิจัยนี้ จึงให้ความสำคัญกับการค้นหาเรื่องราว ด้วยกระบวนการวิจัยมาถอดเป็นองค์ความรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

นอกจากกิจกรรมการแถลงข่าวแล้ว ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น ทางทีมวิจัยได้นำผู้เข้าร่วมงาน และสื่อมวลชนไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้เห็นในงานแถลงข่าวไปแล้ว โดยแบ่งเส้นทางการท่องเที่ยวออกเป็น 2 เส้นทาง คือ Relax trip และ Active trip สำหรับเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลือกเดินทางไปกับทีม Active trip ซึ่งเดินทางไปยังภูทับเบิก บ้านร่องกล้า เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่า เยี่ยมชมไร่สตรอเบอร์รี่ และโครงการพระราชดำริ ทุ่งดอกกระดาษ และผาหินต่างๆ

อนึ่งการเดินทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำงาน และผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการวิจัย ซึ่งผู้เขียนมองว่า งานวิจัยชิ้นนี้มีคุณประโยชน์มหาศาล ซึ่งโดยส่วนตัวผู้เขียนเอง แม้จะเคยเดินทางไปท่องเที่ยวตามเส้นทางดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม แต่การเดินทางครั้งนี้ทำให้มองเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวในเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 มิได้จำกัดแค่เฉพาะฤดูหนาวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล การทำงานของนักวิจัยที่ทุ่มเทจิตวิญญาณ พละกำลัง และคลุกคลีไปกับชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านสามารถลุกขึ้นมามีส่วนร่วมและสามารถจัดการแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านตนเองได้ ชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่รู้สึกภาคภูมิใจและแสดงบทบาทเป็นผู้นำเที่ยวที่ดีและมีความลึกซึ้งในการแนะนำ หรือเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านตนเองให้แก่นักท่องเที่ยวฟังได้อย่างน่าสนใจและประทับใจ ผู้เขียนเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อกลับถึงบ้านคงมีแผนการที่จะกลับไปเยี่ยมเยียนสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางนี้อีกครั้ง ตาม Concept “ฤดูที่แตกต่าง บนเส้นทางหลวงหมายเลข 12” ท่องเที่ยวได้ทุกฤดู

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย นางสาวสุจินดา ย่องจีน สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP