ข่าวเด่น

โครงการผลิตสื่อ WU VDO Endorsement Clip

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Video Clip ในโครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  “WU VDO Endorsement Clip” ในโอกาสครบปีที่ 23 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระหว่างวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Video Clip ในโครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  “WU VDO Endorsement Clip” ในโอกาสครบปีที่ 23 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ได้ดำเนินการบันทึกเทปบุคคลสำคัญ เช่น คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดี  กรมประชาสัมพันธ์  คุณสนธิญาณ  ชื่นฤทัยในธรรม  ผู้อำนวยการสำนักข่าว  T NEW  อดีตกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   คุณรุ่งโรจน์  ตันติเวชอภิกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร บริษัทเบทาโกร  จำกัด (มหาชน) คุณธนัชพร  พรหมทันต์  ผู้จัดการอาวุโสบริหารกำลังคน   คุณธีระศักดิ์  สงวนมานะศักดิ์ ผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้างฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด จ.อยุธยา  คุณวรรณโศภิน  พูลเกิด Associate  Director, Human Resources บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท  เซอร์วิสเซส จำกัด  และคุณภัทรียา เกตุสิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษในส่วนของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์   จากสำนักวิชาต่างๆ ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จ ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น นายเจตพร  แซ่ลิ่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานสำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ   นายวรวิทย์  โอสถาน  Account Manager Rategain  Company นางสาววรรณรัตน์  รักษาพล ผู้สื่อข่าว   แผนกข่าวภูมิภาค บริษัท สำนักข่าว BEC จำกัด (ช่อง 3) นางสาวขวัญปวีณ์   ฐิติกรโยธิน   Senior  Manager Loxbit Company Limited นายสวง วงษ์พระจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม นางสาวจันทร์จิรา แก้วแสง  พนักงาน บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ.สมุทรสาคร  และนางสาวปิยวรรณ  เหล่าสิทธิรักษ์  Sales and Planning บริษัท  อีซูซุ  มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด


โดย WU VDO Endorsement Clipจะจัดทำและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งหน้าเว็บไซต์  โซเชียลมีเดียร์ และประกอบในรายการวลัยลักษณ์สู่สังคม รวมทั้งเผยแพร่ในวาระการจัดงาน สถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 23 วันที่ 29 มีนาคม 2558 ต่อไป และโครงการนี้จะดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี

ประมวลภาพ


TOP