ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 และ 6