ข่าวทั่วไป

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 และ 6

ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการจัดจ้างติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 และ 6โดยวิธีพิเศษ วงเงินราคากลาง 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ติดตามข้อมูลได้จาก http://dps.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/dps-20150218-151700-9SL8F.pdf

TOP