ข่าวทั่วไป

ประกาศเปิดเผยราคากลางการต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ CINAHL Plus with Full Text จำนวน 1 ฐาน

ประกาศเปิดเผยราคากลาง รายการต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ CINAHL with Full Textโดยวิธีพิเศษ วงเงินราคากลาง 418,200.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ติดตามข้อมูลได้จาก http://dps.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wu.ac.th

TOP