ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับมูลนิธีสอวน.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 2-6 เม.ย.2558

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ตามความถนัดทางด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ โดยจัดให้มีศูนย์อบรมทั่วประเทศ จำนวน 14 ศูนย์ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ตามพระราชดำริขององค์ประธานมูลนิธิ สอวน. พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ศูนย์ สอวน. ทั้ง 14 ศูนย์ รับดำเนินการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าอบรมจากทุกศูนย์ สอวน. ในทุกสาขาวิชาดังกล่าว เข้าร่วมแข่งขันกับนักเรียนที่เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งล่าสุดคือครั้งที่ 13 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) จ.นครปฐม และในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ จึงได้จัดทำโครงการ “การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14” ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2558

โอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้ปกครอง น้องๆนักเรียนและผู้สนใจ เข้ามาร่วมชมบรรยากาศของการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14 และเข้าร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP