ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการร่วมกับนิกรมารีน กรมทรัพย์ฯ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และทำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวน