ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการช่วย Smart Farming ไร่กาแฟที่ Paksong สปป. ลาว