ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ดร. รอยล จิตรดอน ให้เกียรติปาฐกถาเรื่อง "อุทกภัยภาคใต้: ร่วมมือเพื่อรับมืออย่างไร?" ในงาน Regional Research Expo

ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน) ให้เกียรติรับเชิญปาฐกถา เรื่อง "อุทกภัยภาคใต้: ร่วมมือเพื่อรับมืออย่างไร?" ในงาน Regional Research Expo หัวข้อ "ภัยพิบัติทางธรรมชาติ" ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-10.15 น.

หลังจากการปาฐกถาของ ดร. รอยล จิตรดอน ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. จะเป็นการนำเสนอผลงานและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “เทคโนโลยีและงานวิจัยรับมืออุทกภัย” โดยนักวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์, ดร. สมพร ช่วยอารีย์, ผศ. เถกิง วงศ์ศิริโชติ, อ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ภัยพิบัติทางธรรมชาติ" เป็น 1 ใน 9 หัวข้อ ของ Regional Research Expo ที่มี สำนักประสานงานชุดโครงการ การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง และ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว. เป็นแกนในการจัด

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯในหัวข้อนี้และหัวข้ออื่นๆ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมและเลือกหัวข้อได้ที่ เว็บไซต์ rre2015.psu.ac.th ตั้งแต่วันนี้เพื่อสำรองที่นั่งและอาหารว่าง โดยเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสุู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน จะจัดรถรับส่ง ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณฤดี ไกรวงศ์ (kruedee@gmail.com)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rre2015.psu.ac.th

TOP